Regulamin

§1

Regulamin sklepu internetowego
Postanowienia ogólne
Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści się na stronie internetowej pod adresem
www.cocoarts.pl Włascicielem sklepu internetowego znajdującym się pod adresem www.cocoarts.pl jest:
Cocoart’s Daria Marszałek ul.Liściasta 26/9
91-357
NIP 947-189-63-77
zwanym dalej Sprzedającym

§2 Składanie zamówień i rejestracja Klienta

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.
2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.cocoarts.pl droga telefoniczna oraz poprzez pocztę elektroniczna e-mail.

3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedajacego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
4. Przyjecie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym www.cocoarts.pl

5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.cocoarts.pl
6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podzialem zamówienia. Wybór powyższych opcji

nastąpi po uprzednim uzgodnieniu Sprzedającego z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
8. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.cocoarts.pl podane są w polskich złotych i zawierają odpowiedni podatek VAT.
9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.
11. Całkowita cena wiążaca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej www.cocoarts.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
12. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.
13. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
14. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.
15. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient zobowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego www.cocoarts.pl

16. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.
17. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawda oraz dotyczyć wyłącznie Klienta. 18. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.
19. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
20. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
21. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych

osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
22. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail gdzie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług droga elektroniczna (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.

§3

Warunki płatności:
Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie: Karta płatnicza
Przelew elektroniczny
Gotówka przy odbiorze

§4 Realizacja złożonych zamówień

1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres
poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia, wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może tez dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy tez danych ujętych na fakturze VAT.

2. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.

3 W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

4. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty przez Sprzedającego nastąpi w ciagu 14 dni liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

9 Sprzedajach wraz z przesyłka i zgodnie z wola Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakture VAT dotyczaca dostarczanych towarów.
10. Zamówiony towar może być odebrany indywidualnie ( w przypadku tortów i monoporcji tylko indywidualnie) pod adresem:

Łódź ul.Okopowa 111/L1

12.W przypadku zamówienia przez Klienta tortu z dedykacją lub tabliczki z dedykacją, Cocoart’s nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartą w nich treść. W szczególnych przypadkach Cocoart’s może odmówić bez podania przyczyny realizacji zlecenia z dołączoną dedykacją do zlecenia ze względu jej treść, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 13.Klient zamawiający tort ze zdjęciem lub grafiką oświadcza, że posiada pełne prawa do wykorzystania zdjęcia, które przesyła i oświadcza, że przesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich. Wszelkie roszczenia powstałe w skutek użycia przesłanego zdjęcia obciążać będą Klienta.

14. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy graficzne oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 515 844 113 lub drogą e-mail pod adresem: biuro@cocoarts.pl

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
Jeśli aktywujesz też płatności kartami, wypisz dostępne rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro oraz dodaj informację na temat formy zwrotu środków (przykładowo):

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5
Zwroty i reklamacje
Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.
1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący
konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

2. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia przez www.cocoarts.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

3. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W takich przypadkach potrącane jest 1 % wartości zamówienia ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez Cocoarts..

4. Zamówienie powinno być sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzedaży / kierowcę / pracownika firmy kurierskiej. W tym celu zamówiony produkt / produkty powinny zostać obejrzenie i okazane oraz sprawdzone z protokołem odbioru i wydania towaru.

Wady rzeczy
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2. W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, może on złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od 


wad albo wadę usunie.
3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może:

-zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 


(albo)
-zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę
4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


7. POLUBOWNE ROZWIĄZANIE SPORU
8.Sprzedawca wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie ewentualnych sporów konsumenckich.
9.Sprzedawca wskazuje jako podmiot uprawniony do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38
4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ma polegać na: -umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony; -przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;
-rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
4. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
-zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu 


(albo)
-odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

DANE OSOBOWE
5. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Cocoart;s Daria marszałek z siedzibą w Łodzi przy ul. Liściastej 26/9
6. Przetwarzanie uzyskanych danych osobowych odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE). 7. Administratorem danych osobowych jest Cocoart’s Daria Marszałek ul. liściasta 26/9 NIP 947 189 63 77

8. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę Cocoart’s Daria Marszałek

5.Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Cocoart’s Daria Marszałek na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Cocoart’s Daria Marszałek dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Cocoart’s Daria Marszałek będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Cocoart’s Daria Marszałek

W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Cocoart’s Daria Marszałek i/lub roszczeń Cocoart’s Daria Marszałek względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Cocoart’s Daria Marszałek, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Cocoart’s Daria Marszałek, tj. w celu obsługi reklamacji (pod- stawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO, – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Cocoart’s Daria Marszałek (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Cocoart’s Daria Marszałek Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Cocoart’s Daria Marszałek, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Cocoart’s Daria Marszałek

Cocoart’s Daria Marszałek dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Cocoart’s Daria Marszałek dane osobowe, każda osoba ma prawo do:

a) żądania od Cocoart’s Daria Marszałek dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Cocoart’s Daria Marszałek są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody) np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Cocoart’s Daria Marszałek nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody

albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Cocoart’s , z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

• jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Cocoart’s Daria Marszałek sprawdzić prawidłowość tych danych;
• jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

• jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/ Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
• jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.
10. Cocoart’s Daria Marszałek nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).
11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie www.cocoarts.pl pod zakładką Polityka prywatności.

§ 6


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym Cocoart’s . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy:
-Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
-Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
-Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym regulaminie.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.cocoarts.pl/zamowieniaonline , w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie.
4. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego Cocoart’s system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 


- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 lub nowszy; Firefox 56 lub nowszy; Opera 48 lub nowsza; Chrome 61 lub nowszy; Safari 10.3 lub nowszy

– Użytkownik powinien mieć włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce.
§7
1. Wprowadzenie w regulaminie Państwa e-Sklepu następującej informacji: „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

2. Dodanie baneru z ikonami banków oraz organizacji kartowych w zakładce o sposobach płatności lub pod regulaminem, (wymóg organizacji: Visa, MasterCard) - plik w załączniku.
3. Dodanie informacji w regulaminie o wszystkich dostępnych formach płatności:

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: * Visa
* Visa Electron * MasterCard
* MasterCard Electronic * Maestro
4. Dodanie informacji nt. formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."].
5. Informacja na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą [Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 6. Informacja dla klientów o przetwarzaniu danych osobowych - w regulaminie serwisu powinny znaleźć się informacje o przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie jakiej ustawy sąprzetwarzane, w jakim celu etc. oraz informacja o polityce prywatności.
7. Informacja o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl